درباره مدرک دکترای کردان......

در باره مدرک کردان گوید:تشویق

انگشت جهانیان به دندان
از مدرک دکترای کردان

چونکار به مجلس اوفتادش
شد موقع رای اعتمادش ،

گویندیکی ز جمع مجلس
پرسید که ای تو شمع مجلس ،

پیشاز تو به مسند وزارت
بودند رجال با وزانت

درعلم و ادب همه کمابیش
بودند بزرگ دوره خویش

جمعیهمه با صفات ذاتی
با سابقه مبارزاتی

بس رنج و شکنجه دیده بودند
زندان ستم کشیده
بودند

اکنونتو به چنته ات چه داری
دارای کدام افتخاری ؟
!

فرمودکه من ز جمله پیشم
آیینه روزگار خویشم

جزکار و سوابق اداری
"
پی اچ دی" یی دارم  افتخاری

یکمدرک دکترای آکسفورد
ممهور به مهر شخص جان فورد
!

مجلسچو شنید گفته ، دادش
یکپارچه رای اعتمادش

گفتندوزیر شو به شادی
در دولت احمدی نژادی

گفتندتو نور چشم مایی
البته نبود اگر مشایی
!!

          ***

یکهفته نرفته شد مدلّل
آن مدرک دکتراست مختل

یکمرتبه تقّ آن درآمد
بُن پایه لقّ آن درآمد

معلومشد از طریق تحقیق
بر مردم رند نه ، که هر بیق ،

کرداننه که دکترا ندارد
لیسانس هم از قضا ندارد
!

خودگفت مرا به جعل دادند
خرمهره به جای لعل دادند
!

              ***

افسوسبه مسند رجایی
کردان بنشسته و مشایی

هر کسبه زمانه دل ببندد
البته به ریش خود بخندد
!!

این شعر را یکی از اساتید نازنین دانشگاه همیشه محبوبم ،دانشگاه تهران سروده :  دکتر محمد رضا ترکی که دقیقا ۵ سال پیش افتخار شاگردی این بزرگوار را داشتم.تنها استادی که سر کلاس کتابهای کسل کننده انتشارات سمت را درس نداد بلکه گلستان را شروع کرد وما هم یک ترم با این استاد عزیزهمراه شدیم و  در گلستان گشتی زدیم.

به افتخار تمام دانشگاه تهرانی ها تشویق

/ 1 نظر / 9 بازدید
تخته خاکستری

ممنون بابت همه اظهار لطف های شما... و در باره ماجرای اخیر مدرک آقای کردان هم...چه عرض کنم؟!