مصلوب

نبض شب می تپد . خونی از صلیب می چکد . دوهزار سال بعد آن خون را به گونه ای دیگر تعبیر می کنند . این دو نباید به هم برسند یکی به آن مصلوب معتقد است و دیگری به پرواز. خدای آنها حقیقت را میداند . پس به خدا ...

/ 0 نظر / 2 بازدید