من بی پول بیسواد زشت روی

گاهی از ماه به زمین می نگرند...ماهی که همه حسرتش را دارند، کلبه آنها ست... همیشه همین است!! کسانی که در بهترین جاها هستند هیچ لذتی نمی برند... ساکنین ماه  مجبورند زمین تاریک را شاهد باشند...شبها ماهی در آسمانشان وجود ندارد...کسانی که بهترین ها را دارند مجازاتشان این است که شاهد بدترین ها باشند!!...پولدارها مجبورند بی پولها را تماشا کنند، باسوادها باید بی سوادها را تحمل کنند، زیباها بایستی شاهد زشت رویان باشند، ...خدا مرا دوست دارد که به من اجازه داده از ثروت بیکران ثروتمندان دنیا، سواد همه دانشمندان و زیبایی همه مه رویان لذت ببرم و گرنه عجب زندگی کسل کننده ای بود اگر دانشمند پولدار زیبارویی بودم!!!...خدا را شکر که بی پول بی سواد زشت رویی هستم با این همه امکانات در جهان!!!!

/ 2 نظر / 24 بازدید
سومیتون

در زمختی شب یکشنبه از تماشای مردم که در هوای آزاد قهقهه میزنند شادمانم قلبم نیز از هوا ساخته شده است چشمانم خوشی مردم را بازمیتابانند و در موهایم شب یکشنبه میدرخشد شب یکشنبه، با مردم خوشحالم زنده ام، با هوا خوشحالم. من به شیطان شب یکشنبه عادت کرده ام. پائولو پازولینی [گل]

حسن

[گل]