برنج.....

امروز سر سفره ناهار كفگير از زير برنج جا خالي داد.  

     مادرم سر ديوار بلند...

         ذوق جيغي را نقاشي كرد.                            

 گوشم امشب مأمن شيطان است                                          

    آه اي مادر ،

                                                

            چرا؟؟؟....                                                            

   دانه هاي برنج مي توانستند با جاذبه برعكس

 كفگير  برنج را به مهماني شلوغ خود بپذيرند

             ولي افسو س...              

        وپرستار شب ناظر دادگاه است .          

                    اين دادگاه قاضي ندارد. 

امشب آن دانه ها به حمايت از لانه شيطان در

 دادگاه حضوريافته اند. وعجب آن كه متهم،خود

 وكيل مدافع شيطان است.

مادرم امشب در گوشم لالايي مي خواند.  

                 ........لالالالايي،لالالالايي......

 

/ 0 نظر / 11 بازدید