سايت رو عشق است ...

امروز تو سايت جامو الكي دادم به شاهرخ خان(لزومي براي معرفي بيشتر نيست).

 امروز تو سايت يه نفر اسم واقعي يه نفر ديگه رو به جاي اسم مستعارش گفت. در نتيجه طرف...

امروز تو سايت اون آقاي محترم كه تنها مشكلش نشر وقايع اتفاقيه است بيخودي موبايل بازي مي كرد.(ولي خوب به روي خودش نمي ياره).

امروز تو سايت مشكي پر رو براي يافتن زاويه ديد مناسب انقدر صندليشو كج كرد,كه در شرف پخش شدن رو زمين قرار گرفت.

 امروز تو سايت 2 نفر سعي كردن هيچي به روي خودشون نيارن... امروز تو سايت,با حضور برخي اراذل و اوباش,يكي از اون 2 تا قاط زد.

امروز تو سايت يكي ,يكي ديگه رو به شدت باد مي زد انقدر وفادارانه براي خنك كردن طرف عرق مي ريخت كه به فاصله چند متر خنكاي اون احساس مي شد.

/ 0 نظر / 10 بازدید