لورنس ارمنستان.....

در پي اطلاع از وضعيت حكام ولايات تحت فرمانبرداري خليفه اول و در پي بروز يك حادثه شگرف در روز شنبه از مشرف شدن يكي از خلفاي علومي به سفر حج اطلاع حاصل نموديم.حكما به جهت اعتقادات غريبه فرد مزبور متعجب مانده بوديم, كه شخص خبر دهنده خبر را بدين گونه اصلاح نمودند.كه در اين فقره حج نه به سوي مكه كه به سمت ارمنستان ميباشد.كه همانا خنده ما را سبب گشت.پس از اطلاع از وضعيت تشرف گويي ديدگاه ها دگرگون گشت چرا كه سيد اولاد پيغمبر اگه حاجي هم بشه ديگه چي ميشه!!!در روزي كه سپري گشت حاج سيد ممدمون از نصايب اين سفر مقدس بي بهره نمانده و متصف به طي الارضي گشته اند و در چشم بر هم زدني از مقابل ديدگان ما محو ودگربار در فرسنگها آن ورتر ديده شدند.حال آن كه زمان ثانيه اي بيش نگذشته بود.و از آنجا كه در سرزمين وحي اين معتقدين به اديان عجيبه و غريبه,ماشين مي يافت نشود ايشان روز گذشته در محضر دوستشان مشغول به فراگيري فنون قاطر سواري در ملا عام بودند كه اصولا وجه خوبي نداشت واين جماعت را اين كارها نشايد.....از آنجايي كه يهودا اسخريوطي در چهارشنبه گذشته در اثر يك واقعه ناخواسته پاي خويش را دردناك يافته است بدين سبب ما به عنوان اعضاي علل بدل در جمع 12 نفره حواريون مسئوليت استقبال از حاج سيد ممد.....يان را بر عهده نمويم.باشد كه حضور شما سروران گرام مايه آرامش آن عزيز از دست رفته گردد.آمين....

/ 1 نظر / 8 بازدید
عليرضا

خنديديم به شدت. مجددا متذکر ميشم که: اون طرفا سر نمی زنيد؟