آناليز می افتيییییییییم(ی را کشیده بخوانید)

به نظر شما احتمال اينكه از امتحان 8سواله آناليز با پاسخ دادن به 1.5 سوال اين درس پاس شه چقدره؟؟؟؟….يعني آاناليزمو گند زدم مثه چي؟؟!!!!!!…..خدا اااااايكي به دادم برسه…..مامانم اینا.....

/ 1 نظر / 9 بازدید
عليرضا

اگه يه استاد مثه استاد من داشته باشي و با اون شرايط كه از6 تا سئوال، 1.5 تا رو نوشته بودم و توقع داشتم پاس بشم، بايد بگم كه زهي خيال باطل. چون كه بنده با كمال افتخار: افتااااااااااادم.